https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2022-2023-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2022-2023/6048-pravila-pedagogicheski
Письмо к началу 2021-2022 ПТО и ССО